អូតូក្លាស

  • XAU-JY 16L Mini Dental Steam Autoclave Sterilizer

    XAU-JY 16L Mini Dental Steam Autoclave Sterilizer

    មាប់មគនេះអាចប្រើបានសម្រាប់គ្លីនិកធ្មេញ មន្ទីរពិសោធន៍ បន្ទប់វះកាត់ បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ រោគភ្នែក រោគស្ត្រី និងស្ទីម មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស និងផ្សេងៗទៀត ដោយទន្តបណ្ឌិត និងអ្នកជំនាញ។